Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1949

Sinh tại Hà Tây.

1972

Tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý Chất rắn, trường Đại học Tổng hợp Sophia, Bungary.

Từ 1973

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau là trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Chất rắn tại trường Đại học Tổng hợp Sophia, Bungary (1981);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2001).


close

Thông báo