Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài:(Lĩnh vực Vật lý học)

Ngôn ngữ: Tiếng Bungari

Chuyên ngành khoa học: Vật lý chất rắn

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1981

Đơn vị bảo vệ:Trường Đại học Tổng hợp Sophia, Bungari.

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo