Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ cảm biến và ứng dụng. Đề tài cấp Nhà nước, 1986-1990. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

2. Xây dựng dây chuyền chế tạo máy đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Dự án cấp Nhà nước, 1991-1992. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

3. Sai hỏng trong bán dẫn và ảnh hưởng của chúng đến tính chất vật lý của vật liệu và linh kiện bán dẫn. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình nghiên cứu cơ bản KT-04, 1992-1993. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

4. Chế tạo màng nhiệt điện trở bán dẫn, một số tính chất nhiệt điện của nó và khả năng ứng dụng làm đầu đo bức xạ nhiệt. Đề tài cấp Bộ, 1993-1995. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc đến một số tính chất của bán dẫn. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình nghiên cứu cơ bản KT-04, 1994-1995. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

6. Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo cảm biến và máy đo dùng cảm biến. Đề tài cấp Nhà nước, 1992-1995. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

7. Nghiên cứu chế tạo máy đo độ mặn và thiết bị đo sự phân bố nhiệt độ theo độ sâu. Dự án cấp Nhà nước, 1994-1996. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

8. Một vài tính chất màng mỏng thuộc hệ Co3-xMnxO4 và Cu3-xMnxO4 và khả năng ứng dụng của chúng. Đề tài cấp Trường Đại học, 1998-1999. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

9. Hiệu ứng từ trở của màng Bismuth pha tạp in trên đế mica. Đề tài cấp Trường Đại học, 2001-2002. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

10. Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001-2002. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

11. Chế tạo, nghiên cứu các tính chất và khả năng  ứng dụng của các màng mỏng từ các vật liệu quang điện tử. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, 2001-2003. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

12. Chế tạo và khảo sát các sensơ khí trên cơ sở vật liệu ZnO. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002-2003. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

13. Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng ZnO:Al Và ZnO:Mn bằng phương pháp phún xạ R.F magnetron. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003-2004. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

14. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc, tính chất huỳnh quang của dây nano ZnO được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004-2005. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

15. Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu bán dẫn cấu trúc nanô trên cơ sở các hợp chất II, IV (ZnSe, ZnS, CdS), các ôxít kim loại (ZnO, SnO2, In2O3) và Bi2Te3. Chương trình Khoa học Công nghệ nanô, 2004-2005. Tạ Đình Cảnh (Tham gia).

16. Khả năng ứng dụng các dây nano ZnO được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-2006. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

17. Chế tạo, khảo sát tính chất của đĩa nano, màng ZnO pha tạp và khả năng ứng dụng của nó. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006-2007. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

18. Chế tạo và khảo sát tính chất của  lớp chuyển tiếp p-n trên cơ sở màng mỏng ZnO và khả năng ứng dụng của nó. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007-2008. Tạ Đình Cảnh (Chủ nhiệm).

close

Thông báo