Các tư liệu về  Giáo sư Ngô Huy Quỳnh


Quá trình giảng dạy và đào tạo

Hướng dẫn Nghiên cứu  sinh:  (Thống kê chưa đầy đủ)

1. Nguyễn Khắc Tụng. "Nhà ở của đồng bào dân tộc ít người miền Trung du Bắc Bộ". 

close

Thông báo