Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Huy Ruận


Sách đã xuất bản

1. Lý thuyết Hàm đệ quy. Đặng Huy Ruận. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990.

2. Lý thuyết ngôn ngữ hình thức. Đặng Huy Ruận. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991.

3. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng. Đặng Huy Ruận. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

4. Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và Otomat. Đặng Huy Ruận. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

5. Bẩy phương pháp giải các bài toán logic. Đặng Huy Ruận. H- Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2002.

6. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng. Đặng Huy Ruận. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

7. Trò chơi và đồ thị. Đặng Huy Ruận. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

8. Phương pháp giải bài toán chia hết. Đặng Huy Ruận. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

9. Ước mơ và hiện thực. Đặng Huy Ruận. H- Văn học, 2009.

10. Lý thuyết thuật toán. Đặng Huy Ruận. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.