Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Huy Ruận


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1939

Sinh tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
1947-1953
Theo học thầy giáo làng, sau đó chuyển lên học tại thị xã Nam Định.
1954-1957
Học trường Trung học Nho Quan (Ninh Bình) và Trung học Mỹ Lộc (Nam Định).
1957-1960
Học sinh phổ thông tại Liên khu III và trường tại Nam Định, trường Lê Hồng Phong.
1961-1966
Sinh viên trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, mang tên Lomonosov, Liên Xô.

1966 - 2005

- Cán bộ giảng dạy tại Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là khoa Toán - Cơ - Tin học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô (nay là trường Đại học Tổng hợp Sankt-Perteburg) (1970-1973);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Phó Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1991 - 1995);

- Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học (1995 - 1999);

- Phong hàm Giáo sư (2003).

2005
Nghỉ hưu.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back