Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Huy Ruận


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 50 luận văn Thạc sĩ.

1. Phạm Văn Tường, "Một số bài toán trên đồ thị được tô màu", trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1995.

2. Lê Quang Hùng, "Ứng dụng grapb giải một số bài toán sơ cấp", trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1995.

3. Bùi Quốc Thắng, “Một số khái niệm đại số trên các ngôn ngữ và các Automat”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995.

4. Phạm Thị Tỉnh, “Các phép toán trên văn phạm chính quy”, trường Đại học Xây dựng, 1995.

5. Vũ Hữu Thắng, "Một số lớp văn phạm chính quy", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

6. Nguyễn Đễ, "Sử dụng lý thuyết đồ thị để giải toán", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

7. Phùng Văn Ổn, "Một số lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh đơn định", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

8. Lê Quốc Định, "Biểu thức chính quy suy rộng và độ phức tạp của văn phạm chính quy", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

9. Nguyễn Đức Trọng, "Một số thuật toán trên đồ thị", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

10. Phạm Văn Cần, “Ứng dụng đồ thị giải pháp một số bài toán sơ cấp”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

11. Nguyễn Hải Châu, “Đồ thị hữu hạn và ứng dụng giải toán sơ cấp”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

12. Phí Văn Dương, “Toán logic và một số ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

13. Nguyễn Văn Định, “Xây dựng sơ đồ biến đổi ngôn ngữ và đánh giá độ phức tạp otomat của nó”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

14. Lê Đức Vĩnh, “Các phương pháp phân lý, ghép lớp theo khoảng cách”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

15. Hà Văn Ninh,“Bài toán sinh ngôn ngữ và kiểm tra từ trong văn phạm phi ngữ cảnh”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

16. Vũ Trọng Hoàng, “Hình đẳng hợp và các bài toán cắt ghép các hình trong hình học phẳng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

17. Vũ Văn Kiểm, “Ứng dụng lý thuyết đồ thị để giải một số bài toán “không mẫu mực”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

18. Phạm Văn Lịch, “Ứng dụng toán logic vào giải toán phổ thông”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

19. Vũ Văn Thiện, “Lý thuyết tổ hợp và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

20. Phạm Đình Chuẩn, “Giải tích tổ hợp và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

21. Lương Văn Thủy, “Lý thuyết đồ thị và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

22. Nguyễn Quang Sơn, “Chu trình Hamilton”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

23. Đặng Văn Hương, “Một số phương pháp giải các bài toán logic”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

24. Nguyễn Anh Dũng, “Bài toán tìm đường đi trên đồ thị”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

25. Nguyễn Quang Chung, “Một số phương pháp giải các bài toán logic”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

26. Nguyễn Thế Bình, “Một vài ứng dụng văn phạm và ngôn ngữ phi ngữ cảnh trong nhân dạng cấu trúc”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

27. Phan Thị Hà, “Một số phương pháp phân tích cú pháp”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

28. Trần Đỗ Hùng, “Bài toán tìm chu trình Hamilton”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

29. Bùi Nguyên Vũ, “Chu trình Euler, chu trình Hamilton và ứng dụng”, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, 2001.

30. Vũ Trọng Quế, “Lý thuyết đồ thị và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

31. Tô Văn Dung, “Đồ thị tô màu và ứng dụng”, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, 2002.

32. Lê Thị Thanh Nhàn, “Một số phương pháp giải các bài toán logic”, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, 2002.

33. Châu Văn Tốc, “Lý thuyết tổ hợp và ứng dụng”, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, 2002.

34. Nguyễn Hùng Mạnh, “Lý thuyết đồ thị và ứng dụng bài toán tô màu”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

35. Nguyễn Ngọc Tú, “Lý thuyết đồ thị và ứng dụng vào một số bài toán trò chơi”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

36. Nguyễn Huy, “Nghiên cứu về tính Hamilton của một số lớp đồ thị”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

37. Phạm Thị Hiền, “Đồ thị tô màu và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

38. Trần Ngọc Bình, “Đồ thị tô màu và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

39. Lương Thị Thu Hà, “Phương pháp quy nạp và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

40. Lê Thị Tâm, “Phương pháo phản chứng và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

41. Ngô Thị Thanh Thủy, “Đồ thị tô màu và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

42. Lê Quán Xưng, “Xây dựng otomat hữu hạn toán nhận tính đồng dự của một số lớp số nguyên”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

43. Nguyễn Thị Tuyết Dung, “Phương pháp quy nạp và ứng dụng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.

44. Nguyễn Ngọc Hải, “Lý thuyết đồ thị và ứng dụng để giải toán sơ cấp”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

45. Phạm Thị Thủy, “Ứng dụng đồ thị tìm ước số và xác định tập đồng dư”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

46. Đào Thị Hồng Xuân, “Trò chơi bốc các vật”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

47. Phạm Công Biên, “Nguồn đồng dư”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

48. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, “Phương pháp quy nạp với các bài toán phổ thông”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

49. Nguyễn Thị Minh Thương, “Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

50. Phạm Thị Yến, “Phương pháp phản chứng với các bài toán phổ thông”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 6 luận án Tiến sĩ.

1. Trần Thọ Châu, “Đặc trưng ngôn ngữ của lưới Petic suy rộng”, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996.

2. Phùng Văn Ổn, “Nghiên cứu một số lớp siêu ngôn ngữ”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

3. Nguyễn Văn Định, “Siêu đồ thị và lược đồ cơ sở dữ liệu phi chu trình”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

4. Pok Leakmony, “Thiết kế và thực hiện đề án tin học hóa ở các nước đang phát triển: Mô hình Campuchia”, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

5. Vũ Trọng Quế, “Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Đặng Quyết Thắng, “Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng của các mô hình otomat nâng cao”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

dating for married go married men who cheat