Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Huy Ruận


Các bài báo nghiên cứu

1. Một phương pháp tổng hợp sơ đồ gồm các phần tử hàm. Đặng Huy Ruận. Thông báo Khoa học (Toán học), trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập III, 1969.

2. Sơ đồ song song nối tiếp biểu diễn hàm đại số logic đơn điệu phụ thuộc n biến số. Đặng Huy Ruận. Thông báo Khoa học (Toán học), trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập IV, 1971.

3. Độ phức tạp của Otomat hữu hạn tương ứng với biểu thức chính quy suy rộng (Tiếng Nga). Đặng Huy Ruận. Dokl Akad Nauk SSSR Tom 213, No 1, 1973.

4. Ước lượng trên độ phức tạp Otomat hữu hạn của một lớp sơ đồ sinh với phép lấy phần bù và phép giao (Tiếng Nga). Đặng Huy Ruận. Hội thảo Khoa học LOMI, tập 40. Tseiton, 1979.

5. Độ phức tạp Otomat hữu hạn của một lớp sơ đồ sinh. Đặng Huy Ruận. Nghiên cứu Khoa học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội: Toán - Cơ, tập II, 1977.

6. Độ phức tạp Otomat hữu hạn của các sơ đồ sinh dạng đặc biệt (Tiếng Nga). Đặng Huy Ruận. BANACH Center Publications, Volume 7, Diserete Mathematies, tập 7, 1982.

7. Độ phức tạp Otomat của sơ đồ sinh chứa phép lặp được hạn chế. Đặng Huy Ruận. Thông báo Khoa học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1984.

8. Các cận trên độ phức tạp Otomat hữu hạn của biểu thức chính quy suy rộng trên bảng chữ cái một ký hiệu (Tiếng Nga). Đặng Huy Ruận. Diserete Mathematies Akad Nauk SSSR, Tom 1, No 4, 1989.

9. Những biểu thức chính quy suy rộng có độ phức tạp Otomat cao. Đặng Huy Ruận. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội,  1991.

10. Độ phức tạp Otomat của các dãy biểu thức chính quy suy rộng. Đặng Huy Ruận. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XI, No 1, 1995.

11. On the Automata complexity of metalanguage generated by a source. Đặng Huy Ruận. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tom XIII, No 1, 1997.

12. Độ phức tạp Otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 14, số 1, 1998.

13. Some sesults regalar hyperlanguage. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 15, số 4, 1999.

14. Cận dưới độ phức tạp Otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 15, số 2, 1999.

15. Một số tính chất của lớp siêu ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. Tập 16, số 2, 2000.

16. Lớp các ngôn ngữ được đoán nhận bởi Otomat đẩy xuống gồm 5 thành phần. Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thế Bình. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 17, số 4, 2001.

17. Otomat hữu hạn hai phía. Đặng Huy Ruận. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 19, số 1, 2003.

18. Hàm grundy và ứng dụng trong lý thuyết trò chơi. Đặng Huy Ruận, Bùi Vũ Anh. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 19, số 4, 2003

19. Một số kết quả về lớp siêu ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin", Huế, 6 - 2000.

20. Độ phức tạp đoán nhận lớp siêu ngôn ngữ chính quy sinh bởi wetơ đồ sinh. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin". Hải Phòng, 6 - 2001.

21. Nguồn và độ phức tạp tính toán của nguồn. Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thế Bình. In trong: Kỷ yếu “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin”. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do