Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng


Khóa luận tốt nghiệp đại học

Đề tài: Thiết kế nhà máy kín

Ngôn ngữ :

Chuyên ngành :

Người hướng dẫn : A KOCOB;

Năm bảo vệ : 1961

Nơi bảo vệ :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo