Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng


Các đề tài nghiên cứu

Chủ trì nhiều Đề tài về xây dựng chiến lược, quy chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý môi trường của Bộ KHCN và MT trước đây, sau là Bộ Tài nguyên (Danh sách thống kê chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp Thượng Đình. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 52Đ-05, 1986 – 1990. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

2. Mái nhà phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Đề tài cấp Bộ, mã số 87-52-014, 1988. Phạm Ngọc Đăng (Đồng Chủ nhiệm)

3. Đánh giá Hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp cải thiện môi trường đối với  các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT02-03, 1991 – 1995. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

4. Hiện trạng môi trường Việt Nam. Đề tài cấp Bộ KHCN và MT, 1995 – 2005. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các Dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải, thủy điện, nhiệt điện, quy hoạch đô thị v.v.. Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1995 - 2005. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

6. Dự báo Diễn biến môi trường do tác động của Phát triển kinh tế - xã hội  đến 2010, 2020 và đề xuất Chiến lược bảo vệ môi trường  đối với thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Nhà nước, mã số  KHCN 07-11, 1996 – 2000. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

7. Cơ sở khoa học để đánh giá môi trường chiến lược. Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số  B2000-34-79/MT, 2000 – 2001. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

8. Đánh giá Diễn biến môi trường Khu vực trọng điểm Phát triển kinh tế - xã hội của 2 vùng tam giác phía Bắc và phía Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2002 – 2004. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).

9. Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại. Đề tài cấp Bộ, mã số 5710, 2006. Phạm Ngọc Đăng (Đồng Chủ nhiệm).

10. Nghiên cứu và biên soạn Quy chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đề tài cấp Bộ Xây dựng, mã số QCVN07, 2010. Phạm Ngọc Đăng (Chủ nhiệm).


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo