Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi


Sách đã xuất bản

1. Vi Sinh Kỹ thuật Môi trường. Đồ Hồng Lan Chi. Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004, 2005, 2009.

2. Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh - Việt. Đồng tác giả. Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

3. Độc học Môi trường (Giáo trình ). Đỗ Hồng Lan Chi. Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007.