Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi


Các đề tài nghiên cứu

1. Triển khai và kiểm chứng các thử nghiệm độc học môi trường ở lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 1999-2001. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu và đề xuất một số chỉ tiêu độc học sinh thái cho vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai phục vụ công tác quản lý tổng hợp nguồn nước. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001-2002. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

3. Đánh giá nguy cơ gây độc đối với môi trường của nước thải sinh hoạt và công nghiệp đối với môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002-2003. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

4. Đánh giá độc tính một số chất thải điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất chương trình giám sát tổng hợp đối với các nguồn thải này phục vụ quản lý môi trường. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2003-2004. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

5. Sử dụng một số chỉ tiêu độc học sinh thái để đánh giá độc tính nước thải công nghiệp xả ra thủy vực thành phố Hồ Chí Minh và đối chiếu với bộ tiêu chuẩn. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004-2005. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cưú xây dựng chỉ tiêu độc học sinh thái nhằm đánh giá độc tính nước thải công nghiệp. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005-2006. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu đánh giá độc tính một số hoá chất thuộc danh mục nhóm B3 sử dụng trong công nghiệp nuôi trồng thủy sản. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2006-2008. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kiểm định độc tố nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải khu công nghiệp tại bãi lọc thực vật. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008-2009. Đỗ Hồng Lan Chi (Chủ nhiệm).