Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi


Các bài báo nghiên cứu

1. Study on wastewater treatment of silk reeling factory: reuse wastewater of silk reeling (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Proceeding of Environmental Engineering International Conferences, Manila, Philippines, 1995.

2. Xử lý nước thải công nghiệp chế biến thuỷ hải sản Seaspimex. Phan Thu Nga, Đỗ Hồng Lan Chi, Mai Thị Mỹ Hạnh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 1996.

3. Xử lý nước thải công nghiệp chăn nuôi. Mai Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Hồng Lan Chi. In trong:  Kỷ yếu Hội nghị Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 1996.

4. Xử lý nước thải công nghiệp chế biến mì ăn liền. Trần Thị Mai Phương, Đỗ Hồng Lan Chi. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 1996.

5. Toxicity of sediments from the Ho Chi Minh City canals and Saigon river, Viet Nam (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Proceedings of 9th International Symposium on Toxicology Assessment Environmental Toxicology and Management, Pretoria, 1999.

6. Toxicity of sediments from the Ho Chi Minh City canals and Saigon river, Vietnam (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Environ Toxicol, số 15 (5), 2000.

7. Độc tính bùn lắng kênh rạch sông Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Hồng Lan Chi. In trong: Tuyển tập “Hội thảo Khoa học và Công nghệ về Môi trường”, thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

8. Ceriodaphnia cornuta: a pertinent organism for the ecotoxicological risk assessment of tropical estuarine ecosystems (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Proceedings of 10th International Symposium on Toxicology Assessment, Quebec, Canada, 2001.

9. Ecotoxicological Risk Assessment for the Saigon-DongnaiRiver Basin (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Book of abstract, 2nd Asia Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, Hochiminh City, Vietnam, 2003.

10. Ecotoxicity of contaminated sites in Ho Chi Minh City, Vietnam (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Book of abstract, 2nd Asia Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, Hochiminh City, Vietnam, 2003.

11. Micropolluants in the sediment of the Saigon - Dong nai river: situations and ecological risks (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Chimia, số 57, 2003.

12. Tropical ecotoxicity testing with Ceriodaphnia cornuta (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Environ Toxicol, No 19(5) 2004.

13. Biostimulation method in shoreline cleanup - an approach of coastal environmental management in response to oil-spill hazard. Case study Ganh rai gulf, Vietnam (Tiếng Anh). Bui Trong Vinh, Huynh Thi Minh Hang, Do Hong Lan Chi. Environmental informatics Archives, No 2(2) 2004.

14. Ecotoxicity of contaminated sites in Ho Chi Minh City, Vietnam (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Book of abstract, 2nd Asian International conference on ecotoxicology and environmental safety, Songkla, Thailand, 2004.

15. Toxicity of domestic and industrial wastewater from Hochiminh and proposed bio-monitoring program (Tiếng Anh). Đồng tác giả. Book of abstract, Ecotoxicology conference, Melbourne, Australia, 2005.

16. Đánh giá độ độc bùn lắng kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh trên bọ nước Hyalella azteca. Trần Thị Mai Phương, Đỗ Hồng Lan Chi. Tạp chí phát triển khoa học công nghệ (Science and Technology development), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, số 8(3), 2005.

17. Using CA and IA concepts to assess mixture toxicity of dissimilarly acting toxicants to Cladocerans (Tiếng Anh). Đỗ Hồng Lan Chi. Tạp chí phát triển khoa học công nghệ (Science and Technology development), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, số 8(4), 2005.

18. Nghiên cứu đánh giá độc tính một số chất thải điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các biện pháp kiểm soát chúng. Đỗ Hồng Lan Chi. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ (Science and Technology development), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, số 8(9), 2005.

19. Độc tính nước thải sinh hoạt và công nghiệp trong hệ thống kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Hồng Lan Chi. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ (Science and Technology development), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, số 8(10), 2005.

20. Độc tính nước thải sinh hoạt và công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất chương trình quan trắc phục vụ quản lý môi trường. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Hội nghị Môi trường toàn quốc, 2005.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối