Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hà


Sách đã xuất bản

1. Bệnh học lao (Tài liệu giảng dạy đại học). Hoàng Hà (Chủ biên). NXB Đại học Y Thái Nguyên, 2005.

2. Bệnh học lao (Tài liệu giảng dạy đại học). Hoàng Hà (Chủ biên). NXB Đại học Y Thái Nguyên, 2007.

3. Điều dưỡng bệnh lao (Tài liệu giảng dạy đại học). Hoàng Hà (Chủ biên). NXB Đại học Y Thái Nguyên, 2007.

4. Các chuyên đề về nguy cơ sức khỏe và một số bệnh đặc thù ở khu vực miền núi tại tỉnh Thái Nguyên. Hoàng Hà (Chủ biên). H- Y học, 2008.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
dating for married link married men who cheat