Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hà


Các bài báo nghiên cứu

Các Bài viết đã được công bố (Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ)

1. Điều tra mức độ hiểu biết về bệnh lao của người dân ở 2 xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Hoàng Hà. Tạp chí Y học thực hành, số 4, 2001.

2. Thực trạng phát hiện, điều trị lao phổi AFB (+) tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997-2001. Hoàng Hà. In trong: Nội san Khoa học công nghệ y dược, Hội nghị khoa học trẻ Thái Nguyên, số 4, 2002.

3. Lồng ghép giáo dục học đường trong việc nâng cao nhận thức bệnh lao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao tỉnh Thái Nguyên. Hoàng Hà. Báo cáo tại Hội nghị Bệnh phổi và phẫu thuật lồng ngực các nước nói tiếng Pháp vùng Đông Nam châu Á, Thành phố Hồ Chí Minh, 11-2005.

4. Nghiên cứu 212 mẫu nuôi cấy phân lập vi khuẩn lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên từ 1-2000 đến 8-2003. Hoàng Hà. Nội san Lao và Bệnh phổi, tập 40.

5. Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả tái trị của bệnh nhân lao phổi tái phát vào điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên năm 2003-2004. Hoàng Hà. Báo cáo tại Hội nghị Bệnh phổi và phẫu thuật lồng ngực các nước nói tiếng Pháp vùng Đông Nam châu Á, Thành phố Hồ Chí Minh, 11-2005.

6. Nhận xét bước đầu về kháng thuốc của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi thất bại, bỏ trị và tái phát. Hoàng Hà. Tạp chí Y học thực hành, số 531, 2005.

7. Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân Lao – HIV/AIDS tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Hoàng Hà. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ, Trường Đại học Y Thái Nguyên, số 4, 2006.

8. Đặc điểm lâm sàng, X-quang và tính chất vi khuẩn kháng thuốc ở bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Hoàng Hà. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ, Trường Đại học Y Thái Nguyên, số 4, 2006.

9. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân lao phổi tái phát và lao phổi thất bại. Hoàng Hà. In trong: Báo cáo Hội nghị nghiên cứu khoa học NCS lần thứ 12, Trường Đại học Y Hà Nội.

10. Một số đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị đợt cấp kịch phát của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Hoàng Hà. Hội nghị khoa học công nghệ, Trường Đại học Y Thái Nguyên, 2007.

11. So sánh một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân lao phổi tái phát và lao phổi thất bại. Hoàng Hà. Tạp chí Thông tin y dược, số chuyên đề Lao và Bệnh phổi.

12. Kháng thuốc ở bệnh nhân lao điều trị lại tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương 2009. Hoàng Hà. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 3, 11-2009.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back