Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thủy Yên


Các đề tài nghiên cứu

Các đề tài, công trình nghiên cứu (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Một số chỉ tiêu sinh học của người bình thường tại khu vực miền Trung. Đề tài cấp Nhà nước. Hoàng Thị Thủy Yên (Tham gia).

2. Nghiên cứu chức năng tuyến thượng thận trẻ em sau liệu pháp corticoide kéo dài bằng nghiệm pháp Synacthen. Đề tài cấp Bộ. Hoàng Thị Thủy Yên (Chủ nhiệm).

3. Các biến đổi của niệu bào đồ trong tiến triển dậy thì của trẻ gái. Đề tài cấp nhà Trường Đại học Y Dược Huế. Hoàng Thị Thủy Yên (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu các giá trị và lợi điểm của niệu bào đồ đối chiếu với các phương pháp hiện có trong chẩn đoán và đánh giá tiến trình dậy thì của trẻ gái. Đề tài cấp Bộ. Hoàng Thị Thủy Yên (Chủ nhiệm).