Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Châu


Các đề tài nghiên cứu

Các Công trình, Đề tài  nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...)(Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu về thuốc tác dụng kéo dài. Đề tài cấp Bộ, 2001-2002.  

2. Nghiên cứu thuốc dán nitroglycerin. Đề tài cấp Nhà nước, 2004-2005.  

3. Nghiên cứu TĐSH, công nghệ Nano. Đề tài cấp Sở.  

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do