Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga


Sách đã xuất bản

1. Thí nghiệm động cơ đốt trong. Đồng tác giả. NXB Đại học Đà Nẵng, 1994.

2. Lý thuyết lớp biên. Đồng tác giả. NXB Đại học Đà Nẵng, 1996.

3.  Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Giáo dục, 1997.

4. Ô tô và ô nhiễm môi trường. Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Giáo dục, 1999.

5. Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững. Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Chính trị quốc gia, 2001.

6. Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

7. Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác ở Miền Trung Việt Nam. Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

8. Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ Thuật, 2005.

9. Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice (Tiếng Anh). Bùi Văn Ga (Chủ biên). NXB Science and Technics Publishing House, 2005.

10. Kinh tế chất thải (Giáo trình). Bùi Văn Ga (Chủ biên). H- Giáo dục, 2006.

close

Thông báo