Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga


Các bài báo nghiên cứu

1. Tính toán ống dày theo lý thuyết từ biến. Đồng tác giả. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, số 2, 1978.

2. Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách. Đồng tác giả. In trong: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật - Sở Giao thông vận tải Quảng Nam-Đà Nẵng, 1983.

3. Động cơ Stirling. Bùi Văn Ga. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, số 2, 1985.

4. Quá trình cháy trong động cơ Diesel. Bùi Văn Ga. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, số 2, 1985.

5. Etude expérimentale  d''''''''une flamme turbulente de diffusion (Tiếng Pháp). Đồng tác giả. The Combustion Institute -Frenche-British Section Rouen, France, 1989.

6. Contribution à l''''''''étude des flammes pariétales turbulentes de diffusion (Tiếng Pháp). Bùi Văn Ga. Thèse de Docteur No ECL, 1989.  

7. Transfert de chaleur à la paroi: Flamme frappant sur paroi (Tiếng Pháp). Đồng tác giả. CNRS France- Rapport d''''''''activité –Tom, số 3, 1989.

8. The  wall-flame thermal interaction, case of turbulent diffusion flame of methane in air (Tiếng Anh). Đồng tác giả. CNRS France, Action de Recherche Concertée: Combustion dans les moteurs à piston.Paris, 1989.  

9. Đo tốc độ cháy trong buồng cháy đẳng tích hình trụ. Bùi Văn Ga. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, số 1, 1990.

10. Đo thông lượng nhiệt bằng phương pháp phân tích Fourier nhanh. Bùi Văn Ga. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 1991.

11. Wall heat transfer at high temperature(Tiếng Anh). Đồng tác giả. 5th International Symposium on Temperature and Thermal measurment in industry and science Tempmeko'''''''', 1993.

13. Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Bùi Văn Ga. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam, Hanoi, 1994.

14. Tính toán tia khí thẳng đứng, rối bằng mô hình tích phân. Bùi Văn Ga. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, số 1, 1994.  

15. Góp phần nghiên cứu ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán bằng nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng. Bùi Văn Ga ''''''''. Luận án Tiến sĩ Khoa học - Kỹ thuật số 19-GDDT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1994.

16. Tính toán ngọn lửa rối và khuếch tán bằng mô hình tích phân. Bùi Văn Ga. Science and Technology 7, 1994.

17. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Bùi Văn Ga. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam, Hà Nội, 1994.   

18. Thí nghiệm động cơ đốt trong. Bùi Văn Ga. In trong: Giáo trình Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 1994.

19. Biện pháp kỹ thuật giảm NOx trong khí xả động cơ đốt trong. Đồng tác giả. Tạp chí Thông tin Môi trường, số 4, 1995.

20. Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Bùi Văn Ga. In trong: Giáo trình Đại học Đà Nẵng, 1995.

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat

 

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo