Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu


Sách đã xuất bản

1. Hóa lý Polyme. Nguyễn Hữu Niếu, Trần Vĩnh Diệu. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

2. Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit. Trần Vĩnh Diệu, Trần Trung Lê. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006.

3. Nghiên cứu đề xuất cơ chế đầu tư và quản lý các Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học và Cao đẳng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Trần Vĩnh Diệu và cộng sự. H- Lao động Xã hội, 2008.

4. Nghiên cứu và ứng dụng sợi thực vật-nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo để bảo vệ môi trường. Trần Vĩnh Diệu, Bùi Chương. H - Khoa học Tự nhiên và công nghệ, 2010.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo