Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Nghiên cứu động học và cơ chế phản ứng của monoepoxy dixyclopentadien với monocacboxylic axit.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa học

Người hướng dẫn: Giáo sư M.F. Sorokin

Năm bảo vệ: 1969

Đơn vị bảo vệ: trường Công nghệ hóa học Menđêlêép, Mátxcơva, Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC

Đề tài: Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng các polyme trên cơ sở laccol” (Laccol là cấu tử chính của sơn tự nhiên Việt Nam-sơn ta).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa học

Người hướng dẫn:  Giáo sư M.F. Sorokin

Năm bảo vệ: 1982

Đơn vị bảo vệ: trường Công nghệ hóa học Menđêlêép, Mátxcơva, Liên Xô.

 

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo