Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu


Các bài báo nghiên cứu

1. Quá trình nghiên cứu triển khai và kết quả của đề tài Sơn epoxy-laccol. Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 11, 1989.

2. Một vài tính chất điện của một số polibazơ schiff chứa vòng pyridine. Đặng Đình Bạch, Thái Doãn Tĩnh, Trần Vĩnh Diệu. Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, số 1, 1991.

3. Vật liệu composit trên cơ sở graphit tự nhiên ở Việt Nam và polyme. II- Vật liệu epoxy-novolac-graphit và epoxy-laccol-graphit. Trần Vĩnh Diệu, Tạ Phương Hòa, Bùi Chương. Tạp chí Hóa học, số 4, 1991.

4. Nghiên cứu chế tạo điện cực enzym hệ glucooxidaza/polianilin/platin để xác định gluco. Trần Vĩnh Diệu, Đỗ Ngọc Khuê, Doãn Thái Hà, A.Q.Contractor, R.S.Srinivasa. Tạp chí Hóa học, số 3, 1992.

5. Đánh giá khả năng bảo vệ catot của màng sơn giàu kẽm với chất tạo màng epoxy-laccol. Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Viết Huệ, Lê Thị Phái. Tạp chí Hóa học, số 3, 1992.

6. Nghiên cứu sử dụng amin bậc ba DMP- 30 làm xúc tác đóng rắn trong chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa epoxy và graphit tự nhiên. Trần Vĩnh Diệu, Tạ Phương Hòa, Bùi Chương. Tạp chí Hóa học, số 2, 1992.

7. Nghiên cứu chế tạo điện cực enzym trên cơ sở màng kép polyanilin để xác định gluco. Trần Vĩnh Diệu, Đỗ Ngọc Khuê, Doãn Thái Hà, A.Q.Contractor, R.S.Srinivasa. Tạp chí Công nghiệp nặng, số 6, 1992.

8. Tổng hợp ADDUCT và khảo sát ảnh hưởng của chúng đến quá trình đóng rắn nhựa epoxi. Trần Vĩnh Diệu, Bạch Trọng Phúc. Tạp chí Hóa học, số 4, 1992.

9. Nghiên cứu biến tính nhựa polyester không no bằng polyglyceride dầu ve. Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phác, Nguyễn Phương Hoài Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân. Tạp chí Hóa học, số 1, 1993.

10. Đánh giá khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn epoxy-laccol. Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Thế Long, Lê Thị Phác. Tạp chí Hóa học, số 1, 1993.

11. Sử dụng điện cực enzym trên cơ sở hệ glucooxidaza/polyanilin/platin để xác định glucoza trong máu. Trần Vĩnh Diệu, Đỗ Ngọc Khuê, Đoàn Thái Hà. Tạp chí Hóa học, số 4, 1993.

12. Về sự khuyếch tán của nước vào vật liệu composite epoxy-laccal-graphite và epoxy-novolac-graphite. Trần Vĩnh Diệu, Tạ Phương Hòa, Bùi Chương. Tạp chí Hóa học, số 2, 1993.

13. Khả năng dẫn điện của vật liệu composite epoxy-laccol-graphite. Trần Vĩnh Diệu, Tạ Phương Hoà, Bùi Chương. Tạp chí Hóa học, số 4, 1993.

14. Nghiên cứu ảnh hưởng của bề mặt thép được xử lý bằng chất biến đổi gỉ đến tính chất bảo vệ của màng sơn epoxy-laccol. Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Thế Long. Tạp chí Hóa học, số 3,1993.

15. Nghiên cứu biến tính polyeste không no bằng epoxy-laccol. Nguyễn Phương Hoài Nam, Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái, Nguyễn Văn Huynh. Tạp chí Hóa học, số 2, 1994.

16. Một vài thông số cấu trúc cho vật liệu tổ hợp trên cơ sở nhựa epoxy và bột tăng cường. Phan Minh Ngọc, Trần Vĩnh Diệu. Tạp chí Hóa học, số 2, 1994.

17. Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ lý của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy và sợi thủy tinh. Nguyễn Hồng Anh, Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái. Tạp chí Hóa học, số 3, 1994.

18. Chất đóng rắn mới cho nhựa epoxy trên cơ sở các phenol sơn tự nhiên Việt Nam, polyamine và formaldehyde. Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái, Bạch Trọng Phúc. Tạp chí Hóa học, số 4, 1994.

19. Biến tính nhựa epoxy và polieste không no với acid stearic làm chất phụ gia cho nhựa polieste không no trong chế tạo vật liệu composite (KC 05-15). Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Hữu Niếu, Tôn Thất Minh Tân, Trần Vĩnh Diệu. Tạp chí Hóa học, số 7, 1994. 

20. Nghiên cứu xác định cấu trúc của laccol-cấu tử chính của sơn tự nhiên Việt Nam. Xác định cấu trúc của phần thơm. Lê Thị Phái, Trần Vĩnh Diệu, Tô Ngọc Kim. Tạp chí Hóa học, số 4, 1995.


Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo