Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Văn An


Sách đã xuất bản

1. Chính trị học đại cương. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 1999.

2. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã. Lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2000.

3. Lịch sử tư tưởng chính trị. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2001.

4. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong Doanh nghiệp nhà nước. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2002.

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại. Đồng chủ biên. H - Chính trị quốc gia, 2003.

6. Chính trị học Việt Nam. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2005.

7. Tìm hiểu môn học Chính trị học. Đồng chủ biên.  H - Lý luận chính trị , 2005.

8.  60 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2008.

9. Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển. Lưu Văn An (Chủ biên). H - Lý luận chính trị , 2008.

10. Quan hệ chính trị quốc tế. Đồng chủ biên. H - Chính trị quốc gia, 2008.

11. Thể chế chính trị  Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám dưới góc nhìn hiện đại. Lưu Văn An. H - Chính trị quốc gia, 2008.

12. Khoa học về chính sách công.  Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2008.

13. Giới thiệu Tác phẩm Hồ Chí Minh và Văn kiện ĐCSVN về chính trị. Lưu Văn An.  H - Chính trị - Hành chính, 2009.

14. Xây dựng xã hội dân sự ở VN - một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H - Chính trị - Hành chính, 2009.

15. Chính trị và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H - Chính trị - Hành chính, 2009.

16. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam- từ nhận thức đến thực tiễn. Đồng tác giả.  H - Chính trị - Hành chính, 2009.

17. Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây. Lưu Văn An. H - Chính trị - Hành chính, 2010.

18. Giáo trình Chính trị với quản lý xã hội. Đồng chủ biên. H - Chính trị - Hành chính, 2010.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo