Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Văn An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

Đề tài: Các dân tộc Môn-Khơme Tây Nguyên - Lịch sử, văn hóa.

Ngôn Ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Dân tộc học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1992

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp S.Peterburg, Liên bang Nga.

close

Thông báo