Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Văn An


Các đề tài nghiên cứu

1. Vấn đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã- thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 1999. Lưu Văn An (Thành viên).

2. Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng trong các Doanh nghiệp nhà nước (Qua khảo sát địa bàn Hà Nội). Đề tài cấp Bộ, 2001. Lưu Văn An (Thư ký).

3. So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa thể chế chính trị TBCN và XHCN. Đề tài cấp Cơ sở, 2002. Lưu Văn An (Thư ký).

4. Cơ sở khoa học của các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên (đối với hệ thống Cơ quan công tác dân tộc và miền núi).

Đề tài cấp Bộ, 2002. Lưu Văn An (Thư ký).

5.  Giải pháp phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên. Đề tài cấp Cơ sở, 2003. Lưu Văn An (Thư ký).

6. Xu hướng biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH. Đề tài cấp Bộ, 2005. Lưu Văn An (Thư ký).

7. Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nước trên thế giới. Đề tài cấp Nhà nước, KX 10.10, 2005. Lưu Văn An (Thành viên).

8. Biến đổi xã hội nông thôn dưới tác động của đô thị hoá, tích tụ ruộng đất và chính sách dồn điền đổi thửa. Đề tài cấp Nhà nước, 2005. Lưu Văn An (Thành viên).

9. Thực hiện Quy chế dân chủ ở các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội. Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 2006. Lưu Văn An (Chủ nhiệm).

10. Sự hình thành và phát triển thể chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1945. Đề tài cấp Cơ sở, 2003. Lưu Văn An (Chủ nhiệm).

11. Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển. Đề tài cấp Bộ, 2007. Lưu Văn An (Chủ nhiệm).

12. Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lưu Văn An (Thành viên).

13. Chính sách công- một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lưu Văn An (Thành viên).

14. Quyền lực chính trị- một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Lưu Văn An (Thành viên).

15. Chính trị với quản lý xã hội. Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Lưu Văn An (Thành viên).

16. Chính trị học so sánh- một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Lưu Văn An (Thành viên).

17. Thể chế chính trị thế giới đương đại (Phần 2). Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Lưu Văn An (Chủ nhiệm).

18. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2008. Lưu Văn An (Thư ký, Chủ nhiệm nhánh).

19. Tác phẩm Hồ Chí Minh và Văn kiện ĐCSVN về chính trị. Đề tài cấp Cơ sở, 2009. Lưu Văn An (Chủ nhiệm).

close

Thông báo