Các tư liệu về  Giáo sư Hà Văn Tấn


Sách đã xuất bản

1. Lịch sử  chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam. Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng. H - Giáo dục, 1960. 

2. Dư địa chí: Giới thiệu, hiệu chỉnh và chú thích. H- Sử học,1960; Tái bản, in trong “Nguyễn Trãi toàn tập”. H- Khoa học Xã hội, 1969; 1976.  

3. Sơ yếu khảo cổ học nguyên thủy Việt Nam. Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng. H - Giáo dục, 1961. 

4. Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.Tập 1. Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng. H - Giáo dục, 1960; Tái bản 1963.

5. Vấn đề phân chia các thời kỳ và các giai đoạn lịch sử (Mấy vấn đề phương pháp luận sử học). Hà Văn Tấn. H - Khoa học Xã hội, 1967; Tái bản 1970.

6. Thuật ngữ sử học, dân tộc học, khảo cổ học Nga - Việt. Hà Văn Tấn. H - Khoa học Xã hội, 1970.

7. Kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII. Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm. H- Khoa học Xã hội, 1968; Tái bản 1970,1972,
1975.

8. Cơ sở Khảo cổ học. Hà Văn Tấn. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1975. 

9. Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Hà Văn Tấn (Chủ biên). H - Khoa học Xã hội, 1988. 

10.Triết học lịch sử hiện đại. Hà Văn Tấn. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990.  

11.Lịch sử Thanh Hóa. Tập 1. Hà Văn Tấn (Chủ biên). H - Khoa học Xã hội, 1990. 

12. History of Buddhism in Vietnam. Đồng tác giả ( Viết Part Two: Buddism from the Ngo to the Tran Dynaties). Social Sciences Publishing House Hanoi, 1992.

13. Chùa Việt Nam. Hà Văn Tấn. H - Khoa học Xã hội, 1993. 

14. Tư tưởng thời kỳ tiền sử và sơ sử / Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập 1.(Phần thứ nhất). Hà Văn Tấn. H - Khoa học Xã hội, 1993.

15. Buddism in Vietnam. Đồng tác giả. The Gioi Publishers, 1993. 

16. Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam. Hà Văn Tấn. H - Khoa học Xã hội, 1994. 

17. Triết học Ấn Độ cổ đại (Tập Bài giảng Lịch sử Triết học). Tập 1. Hà Văn Tấn. H - Chính trị quốc gia, 1994. 

18. Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Tập 2. Hà Văn Tấn (Chủ biên). H - Khoa học Xã hội, 1996. 

19. Theo dấu các văn hoá cổ: Văn hoá Phùng Nguyên và nguồn gốc dân tộc Việt; Người Phùng Nguyên và đối xứng; Từ gốm Phùng

 Nguyên đến trống đồng,.... Hà Văn Tấn. H - Khoa học Xã hội, 1997. 

20. Văn hóa Sơn Vi. Hà Văn Tấn, Nguyễn Khắc Sử, Trịnh Năng Chung. H - Khoa học Xã hội, 1999. 

21. Giáo trình toán xác suất thống kê trong Khảo cổ học. Hà Văn Tấn.

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo