Các tư liệu về  Giáo sư Hà Văn Tấn


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 25 luận án Tiến sĩ

 

 

  

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus