Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí


Sách đã xuất bản

1. Những vấn đề cơ bản trong tổ chức và nghiên cứu khoa học của ngành truyền máu. Nguyễn Anh Trí (Tham gia hiệu đính). O.K.Gavrilov, Nga, 1985. 

2. Từ tiền Lơxêmi và Lơxêmi cấp. Nguyễn Anh Trí. H- Y học, 1995.

3. Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu. Nguyễn Anh Trí. H- Y học, 1997. Tái bản 2004.

4. Đông máu ứng dụng trong lâm sàng. Nguyễn Anh Trí. H- Y học, 2000. Tái bản 2002; 2008.

5. Dược thư quốc gia Việt Nam. Đồng tác giả. Bộ Y tế, 2002.

6. Máu và các sản phẩm máu an toàn. Nguyễn Anh Trí (Tham gia hiệu đính). WHO, 2004.

7. Một số chuyên đề Huyết học – Truyền máu. Tập 1. Nguyễn Anh Trí (Chủ biên). H- Y học, 2004.

8. Bệnh Hemophilia minh họa bằng hình ảnh. Nguyễn Anh Trí (Tham gia hiệu đính). WFH, 2006.

9. Cẩm nang Vận động hiến máu tình nguyện. Nguyễn Anh Trí (Chủ biên), 2006.

10. Một số chuyên đề Huyết học – Truyền máu. Tập 2. Đồng tác giả. H- Y học, 2006.

11. Sổ tay Thầy thuốc thực hành. Đồng tác giả. H- Y học, 2009.

12. Một số chuyên đề Huyết học – Truyền máu. Tập 3. Đồng tác giả. H- Y học, 2010. 

13. Tiền Lơxêmi và Lơxêmi cấp. Nguyễn Anh Trí. H- Y học, 2010.

14. Hội chứng anti-phospholipid. Nguyễn Anh Trí. H- Y học, 2011. 

15. Một số chuyên đề Huyết học – Truyền máu. Tập 4. Đồng tác giả. H- Y học, 2012.

16. Một số chuyên đề Huyết học – Truyền máu. Tập 5. Đồng tác giả. H- Y học, 2014.

17. Một số chuyên đề Huyết học – Truyền máu. Tập 6. Đồng tác giả. H- Y học, 201 ?.

18. Bài giảng Huyết học - Truyền máu (Giáo trình cho sinh viên đại học). Đồng tác giả. H- Y học.

19. Bài giảng Huyết học - Truyền máu (Giáo trình cho sinh viên sau đại học). Đồng tác giả. H- Y học.

close

Thông báo