Các tư liệu về  Giáo sư Trần Quốc Vượng


Sách đã xuất bản

1. Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thuỷ ở Việt Nam (Sách dùng trong các trường Đại học Việt Nam). Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn. H- Giáo dục, 1960. 

2. Sơ yếu Khảo cổ học nguyên thuỷ Việt Nam. Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng. H- Giáo dục, 1961.

3.  Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Tập 1. Đồng tác giả . H- Giáo dục, 1963.

4.  Những mẩu chuyện lịch sử. Tập 1. H- Giáo dục, 1966.

5. Những trang sử vẻ vang của các dân tộc miền núi miền Bắc (Tài liệu lịch sử dùng trong nhà trường phổ thông). Trần Quốc Vượng, Đinh Xuân Lâm. H- Giáo dục, 1967 . 

6. Những trang sử vẻ vang của các dân tộc ít người miền Nam. Đinh Xuân Lâm, Trần Quốc Vượng. H- Giáo dục, 1968

7. Lịch sử lớp năm phổ thông: Toàn tập. Trần Quốc Vượng (Chủ biên), Nguyễn Cao Luỹ, Tố Hương (Biên soạn). H- Giáo dục, 1970. 

8. Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử. Trần Quốc Vượng. H- Sở văn hoá Thông tin, 1970. 

9. Lịch sử Việt Nam. Tập 1. Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng. H- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971. 

10. Lịch sử Việt Nam. Tập 2. Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng. H- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.  

11. Sơ thảo Giáo trình cơ sở Khảo cổ học. Diệp Đình Hoa, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn. H- Đại học Tổng hợp, 1971. 

12. Truyền thống phụ nữ Việt NamTrần Quốc Vượng. H- Phụ nữ, 1972.

13. Nghìn xưa văn hiến. Tập 1. Trần Quốc Vượng, Nguyễn Từ Chi, Nguyễn Cao Luỹ (Biên soạn); Trần Tuy Thế (vẽ Bìa và minh hoạ). H- Kim Đồng, 1974. 

14. Việt Nam đất nước anh hùng. Đồng tác giả. H- Sở Văn hoá Thông tin, 1975.

15. Cơ sở Khảo cổ học. Đồng tác giả. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1975. 

16. Nghìn xưa văn hiến. Tập 2.  Đồng tác giả.  H- Kim Đồng, 1976.

17. Hà Bắc ngàn năm văn hiến. Tập 1 và  2.  Đồng tác giả.  Hà Bắc, 1976.

18. Lý Thường Kiệt - Danh nhân Hà Nội. Tập 2. Trần Quốc Vượng.  H- Hội Văn nghệ, 1976.

19. Nghìn xưa văn hiến. Tập 3. Đồng tác giả. H- Kim Đồng, 1978.

20. Nghìn xưa văn hiến. Tập 4. Đồng tác giả.  H- Kim Đồng, 1984.