TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Mẫn


Sách đã xuất bản

1. Quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đất . Nguyễn Công Mẫn. Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, QP-23-65, 1965.

2. Cơ học đất. Đồng tác giả. H - Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1970.

3. Cơ học Đất (Giáo trình rút gọn). Nguyễn Công Mẫn (Chủ biên). Đại học Thủy lợi, 1971 -1972. 

4. Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc. Nguyễn Công Mẫn.  Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, TCXD 21 - 72, 1972.

5. Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn. Đồng tác giả. H- Khoa học  và Kỹ thuật, 1976.

6. Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn đất. Nguyễn Công Mẫn. Bộ Thuỷ lợi, TCXD 57-73, 1977.

7.  Hướng dẫn Thiết kế tường chắn công trình Thuỷ lợi. Nguyễn Công Mẫn. Vụ kỹ thuật, Bộ Thuỷ lợi, 1977.

8. Cơ học Đất  (Bài giảng). Đồng tác giả.  Đại học Thủy lợi, 1978.

9. Từ điển Công trình Anh - Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1982.

10. Cơ học Đất (Dịch từ tiếng Nga). Nguyễn Công Mẫn (Chủ biên). NXB Mir - Nông nghiệp, 1987.

11. GEOMECANIQUE (Tiếng Pháp). Nguyễn Công Mẫn. Đại học AGOSTINHO NETO, Angola, 1987.

12. Tiêu chuẩn thiết kế nền công trình thuỷ (Dịch từ tếng Nga). Nguyễn Công Mẫn. Viện Thiết kế Thuỷ lợi, 1988.

13. Tiêu chuẩn thiết kế Nền các công trình thuỷ công. Nguyễn Công Mẫn (Chủ biên). H- Xây dựng, 1988.

14. Red River Delta Master Plan. Đồng tác giả. Background Report 15 - Dykes, 1994. 

15. Hướng dẫn thực hành dùng phần mềm SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, QUAKE/W, CTRAN/W phân tích ổn định mái dốc, thấm, ứng suất - biến dạng, động đất, vận chuyển vật ô nhiễm theo PTHH (Dịch từ tiếng Anh). Nguyễn Công Mẫn. Đại học Thủy lợi, 1996.

16. Kỹ thuật Nền và Móng (Dịch từ tiếng Anh). Nguyễn Công Mẫn (Chủ biên). H- Giáo dục, 1998.

17. Cơ học Đất cho Đất không bão ho (Dịch từ tiếng Anh). Nguyễn Công Mẫn (Chủ biên). H- Giáo dục, 1998.

18. Từ điển thuật ngữ Kỹ thuật chuyên ngành Thuỷ lợi Anh – Việt. Nguyễn Công Mẫn (Tham gia biên soạn và tổng hiệu đính).  H - Xây dựng, 2002.

19. Bài giảng phần mềm  GEO-SLOPE OFFICE. VERSION 4.21-1999 và  VERSION 5- 2002 - ĐHTL  cho hệ đất bão hoà/không bão ho (Bài giảng trình diễn theo M.PowerPoint). Nguyễn  Công  Mẫn (Chủ biên).

20. Bài giảng phần mềm Plaxis (Bài giảng trình diễn theo M.PowerPoint). Nguyễn Công Mẫn. 

 

 

 


 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back