Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Năng Lạc


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Địa chất đại cương (Giáo trình). Võ Năng Lạc. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1960.

2. Từ điển Địa chất Nga- Việt. Võ Năng Lạc (Biên dịch). Đại học Bách khoa Hà Nội, 1960.

3. Từ điển Địa tầng Đông Dương. Đồng dịch giả. 1970.

4. Từ điển Địa chất Việt- Anh. Võ Năng Lạc (Biên soạn). 1972.

5. Địa chất Việt Nam (Giáo trình). Võ Năng Lạc. In roneo, 1972.

6. Từ điển Địa chất Việt- Việt. Võ Năng Lạc (Biên soạn). 1976.

7. Địa chất cấu tạo (Giáo trình). Võ Năng Lạc (Chủ biên). 1976


 

close

Thông báo