Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Năng Lạc


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Một số nhận định về những dạng cấu tạo nhỏ thường gặp ở Việt Nam (trong các vùng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai) các mối tương quan về hình thái giữa các cấu tạo và ý nghĩa của chúng trong việc nghiên cứu địa chất.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Địa chất

Người hướng dẫn: 

Năm bảo vệ: 1977

Đơn vị bảo vệ: Trong nước.
close

Thông báo