Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Năng Lạc


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số vấn đề cơ bản của cấu tạo địa chất. Võ Năng Lạc. Tập san Địa chất, 1967.   

2. Góp phần vào việc xây dựng hệ thống phân loại và gọi tên địa tầng dùng ở Việt Nam. Đồng tác giả. Tập san Sinh vật địa, 2-1968.   

3. Áp dụng phương pháp mô phỏng vào giảng dạy và nghiên cứu địa chất cấu tạo. Đồng tác giả. Nội san Khoa học kỹ thuật, trường Đại học Mỏ Địa chất, số 4, 1968.     

4. Xác định tính chất đứt gãy trên cơ sở phân tích T. Ơ. S. Võ Năng Lạc. Thông báo khoa học của các trường đại học, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1970.     

5. Vài nhận định khái quát về cấu tạo đứt gãy vùng ngòi Bo- Bát Xát (Lào Cai). Đồng tác giả. Nội san Khoa học kỹ thuật (Số chuyên đề Địa chất), trường Đại học Mỏ Địa chất, 2-1974.   

6. Địa tầng học kỷ Cacbon và phát triển kiến tạo miền Bắc Việt Nam. Võ Năng Lạc. Báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế lần thứ VIII về Địa tầng và địa chất Cacbon, Mátxcơva, 1975.   

7. Khái quát về kiến tạo vùng ngòi Bo- Bát Xát và mối tương quan giữa các hình thái cấu tạo. Võ Năng Lạc. Tập san Sinh vật địa, tập 12, số 3 + 4, 1974.

 

close

Thông báo