Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu những cây hoang dại ăn được phục vụ bộ đội tại các chiến ở chiến trường. Đề tài cấp Cơ sở, 1969 - 1971. Nguyễn Bá (Chủ nhiệm).

2. Tính đa dạng sinh học trong cấu tạo giải phẫu gỗ một số đại diện các họ cây gỗ ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu cơ bản, 1991 - 2005. Nguyễn Bá (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu khoa học và phát triển giảng dạy ở Khoa Sinh học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đề tài Hợp tác quốc tế Việt Nam - Hà Lan: VH3 giai đoạn 1992-1995. Nguyễn Bá (Chủ nhiệm).

close

Thông báo