Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá


Các bài báo nghiên cứu

1. Về hệ thống họ Fagaceae qua các dẫn liệu hình thái bên trong. Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập IX, 1971.

2. Một số đặc điểm cấu tạo giải phẫu gỗ cây chò nước (Platanus kerrii Gagnep). Nguyễn Bá, Phùng Đăng Bách, Phan Kế Lộc. Tạp chí Lâm nghiệp, 1971.

3. Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu gỗ cây chò nước (Platanus kerrii Gagnep). Nguyễn Bá, Phùng Đăng Bách, Phan Kế Lộc. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập X, 1972.

4. Đặc điểm cấu tạo gỗ cây giổi thơm (Tsoongiodendron odorum Chun). Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập XIII, 1974.

5. Cấu tạo giải phẫu gỗ chi Machilus (họ Long não - Lauraceae). Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Hưng. Tạp chí Lâm nghiệp, 1975.

6. Cấu tạo giải phẫu Platycaria longipes. Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập XIV, 1976.

7. Dẫn liệu về cấu tạo gỗ một số đại diện họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở Việt Nam. Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập XV, 1976.

8. Về đặc điểm giải phẫu Hainania trichosperma Merr. Nguyễn Bá, Nguyễn Tề Chỉnh. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập XV, 1977.

9. Cấu tạo giải phẫu gỗ Hainania trichosperma Merr. Nguyễn Bá, Nguyễn Tề Chỉnh. Tạp chí Sinh vật- Địa học, tập XV, 1977.

10. Đặc điểm chẩn đoán cấu tạo gỗ một số loài thuộc họ Trinh n (Mimosaceae). Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh vật học, số 3, 1981.

11. Bản định loại một số cây gỗ bộ Đậu (Fabales) ở tỉnh Gia lai-Kontum theo các đặc điểm cấu tạo giải phẫu. Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh học, số 7, 1985.

12. Cấu tạo giải phẫu gỗ một số đại diện họ Magnoliaceae và họ Illiciaceae và ghi chú về đặc điểm phân loại của chúng. Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh học, số 17, 1995.

4. Plant Resourses of South-East Asia 5 (I)/ Timber trees, Major commercial timbers. Nguyen Ba, Nguyen Dinh Hung. Backhuys Publishers, Leiden, 1995.

5. Plant Resourses of South-East Asia 5 (II)/ Timber trees, Minor commercial timbers. Nguyen Ba, Nguyen Nghia Thin. Backhuys Publishers, Leiden, 1995.

6. Resourses of South-East Asia 5 (III)/ Timber trees, Lesser known timbers. Nguyen Ba. Plant Backhuys Publishers, Leiden, 1998.

13. Đặc điểm chẩn đoán cấu tạo hiển vi của gỗ một số họ và chi Hạt trần ở Việt Nam. Nguyễn Bá. Tạp chí Sinh học, số 21, 1999.

14. Đặc điểm cấu tạo gỗ của một số đại diện nhóm Magnoliidae ở Việt Nam và mối quan hệ hệ thống giữa chúng. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Nguyễn Bá. In trong: Báo cáo khoa học, Hội nghị sinh học quốc gia. H- Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.

15. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện họ Xoan- Meliaceae ở Việt Nam. Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Hưng. Tạp chí Sinh học, số 23, 2001.

16. Dẫn liệu về cấu tạo giải phẫu gỗ ba loại trà hoa vàng ở Vườn Quốc gia Tam Đảo. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An. Proceedings of the first Nat. Symposium on yellow Camellias of Vietnam, 2002.

17. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện họ Dầu - Dipterocarpaceae ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, Lê Nhật. In trong: Báo cáo khoa học, Hội nghị sinh học toàn quốc. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

18. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện bộ Hamamelidales ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, Nguyễn Đình Hưng. In trong: Báo cáo khoa học, Hội nghị sinh học toàn quốc. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo