Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Năng An


Sách đã xuất bản

1. Từ điển Nga-Việt. Nguyễn Năng An. Nxb Từ điển quốc gia, Matxcơva, 1959. Tái bản lần thứ 7 .

2. Dị ứng học. (Giáo trình ). Nguyễn Năng An. Đại học Y Hà Nội, 1974.
3. Dị ứng học (Giáo trình. Bổ túc Sau đại học). Nguyễn Năng An. Đại học Y Hà Nội, 1975.
4. Mấy vấn đề cơ sở trong phản ứng và bệnh dị ứng. Nguyễn Năng An. H- Y học, 1975.
5. Dị ứng học đại cương. Đồng tác giả. Nxb Mir, Matxcơva, 1987.
6. Chuyên đề dị ứng. Tập 1. Nguyễn Năng An. H- Y học, 1997.
7. Sổ tay hướng dẫn quản lý và kiểm soát hen phế quản (Chương trình hen phế quản). Đồng tác giả. Sở y tế Hà Nội, 2002.
8. Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng (Tập bài giảng lưu hành nội bộ). Nguyễn Năng An. 2003
9. Sổ tay hướng dẫn gia đình chăm sóc trẻ hen. Đồng tác giả. Sở y tế Hà Nội, 2004.
10. Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng (Bài giảng). Nguyễn Năng An. H- Y học, 2003, 2006.
close

Thông báo