Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Đình Chú


Sách đã xuất bản

Trên 30 cuốn sách đã xuất bản (là Tác giả, hoặc Đồng tác giả)(Thông tin, thống kê chưa đầy đủ)

1. Văn thơ Phan Bội Châu.

2. Văn thơ Tản Đà.

3. Văn thơ Trần Tế Xương.

4. Lịch sử Văn học Việt Nam (Giáo trình).Tập 4A, 4B.

5. Cương quốc công Nguyễn Xí: Tộc phả-Di huấn-Phụ lục. Nguyễn Đình Chú (Chủ biên).

6. Đại học Sư phạm Hà Nội một nửa thế kỷ. Nguyễn Đình Chú (Chủ biên).

7. Tác gia Văn học Việt Nam.Tập I. Nguyễn Đình Chú (Chủ biên).

8. Nguyễn Tử Siêu - tác phẩm chọn lọc. Nguyễn Đình Chú (Chủ biên).

9. Văn 10, Văn 11 (Sách giáo khoa và sách giáo viên thí điểm, cải cách, phân ban, chỉnh lý hợp nhất). Nguyễn Đình Chú (Chủ biên).

10. Ngữ văn 6, Ngữ văn 7. Nguyễn Đình Chú (Chủ biên phần Văn học).

11. Tuyển tập Nguyễn Đình Chú (Tập hợp 79 bài viết về các vấn đề Văn học Việt Nam. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1. Mấy vấn đề chung về lịch sử văn học Việt Nam (8 bài); Phần 2. Về văn học trung đại Việt Nam (38 bài); Phần 3. Về văn học cận – hiện đại Việt Nam (33 bài).

close

Thông báo