Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Đình Chú


Niên biểu cuộc đời

Thời gian
Hoạt động
 
1932

Sinh tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

1954 - 1957
 
Trưởng ban Đại diện sinh viên khối Đại học Sư phạm Hà Nội.
 
1957 - 2004
- Giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
 
- Phong hàm Phó  giáo sư (1984);
 
- Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Bộ môn;
 
- Trưởng ban Cán sự Bộ môn Văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
- Thành viên Tổ Chuyên gia giáo dục của Văn phòng Chính phủ;

- Phong hàm  Giáo sư (1991).

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo