Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Đình Chú


Các đề tài nghiên cứu

Tham gia 4 công trình nghiên cứu (Thông tin chưa đầy đủ):

1. Lịch sử Văn học Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước.

2. Vấn đề phát huy và sử dụng đúng đắn vai trò động lực của con người trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Đề tài cấp Nhà nước.

3. Từ điển Bách khoa Quốc gia. Đề tài cấp Nhà nước.

4. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Nhà nước.

close

Thông báo