Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Ngọc Toàn


Sách đã xuất bản

1. Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Giáo trình). Bùi Ngọc Toàn. H- Giao thông vận tải, 2006.

2. Các nguyên lý quản lý dự án (Giáo trình). Bùi Ngọc Toàn. H- Giao thông vận tải, 2006.

3. Kinh tế và quản lý xây dựng (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giao thông vận tải, 2006

4. Lập và thẩm định dự án xây dựng (Sách tham khảo). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). NXB Giao thông vận tải, 2006.

5. Quản lý dự án xây dựng - Giai đoạn thi công xây dựng cộng trình (Sách tham khảo). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). H- Xây dựng, 2008.

6. Thiết kế, đấu thầu, hợp đồng và các thủ tục hành chính trong dự án xây dựng (Sách tham khảo). Đồng tác giả. H- Giao thông vận tải, 2009.

7. Định giá xây dựng công trình giao thông (Sách tham khảo). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). H- Giao thông vận tải, 2009.

8. Tổ chức và quản lý thực hiện dự án xây dựng (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giao thông vận tải, 2012.

9. Quản lý dự án xây dựng – Lập và thẩm định dự án (Sách tham khảo). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). H- Xây dựng, tái bản 2012.

10. Quản lý dự án xây dựng – Khảo sát, thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng (Sách tham khảo). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). H-Xây dựng, tái bản 2012.

11. Quản lý vật tư, thiết bị trong dự án xây dựng (Sách tham khảo). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). H- Xây dựng, 2012.  

12. Lập giá trong xây dựng (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giao thông vận tải, 2012.  

13. Khoa học quản lý trong xây dựng (Giáo trình). Bùi Ngọc Toàn (Chủ biên). H- Giao thông vận tải, 2012.