Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Ngọc Toàn


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số vấn đề về chiết khấu các dòng tiền trong phân tích dự án đầu tư. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2002.

2. Một số vấn đề về phản ánh tiền trả lãi vốn vay trong công thức tính các chỉ tiêu động của dự án đầu tư. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2004. 

3. Một số vấn đề về lịch trả nợ trong phân tích dự án đầu tư. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2004. 

4. Một số vấn đề về suất chiết khấu trong phân tích dự án đầu tư. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2004. 

5. Một số vấn đề về quản lý chất lượng dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2004. 

6. Tiền đề và triển vọng phát triển nghiên cứu hệ thống phương pháp luận quản lý dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2005. 

7. Một số vấn đề về rủi ro và quản lý rủi ro dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2005. 

8. Logistic trong quản lý dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2005. 

9. Đường cong chữ S trong quản lý chi phí dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2005. 

10. Quy trình mua sắm máy móc thiết bị trong doanh nghiệp. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2005. 

11. Chất lượng và quản lý chất lượng giai đoạn trước thi công dự án xây dựng công trình. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải, 2006. 

12. Giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2006. 

13. Tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải, 2006. 

14. Hình thành và phát triển nhân sự Ban quản lý dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải, 2006. 

15. Giám sát giá thành và giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2006. 

16. Các phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án xây dựng công trình. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải, 2006. 

17. Quản lý chất lượng và công tác giám sát xây dựng. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2006. 

18. Một số vấn đề cơ bản về giám sát thực hiện dự án. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2006. 

19. Một số vấn đề về quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải, 2007.

20. Dòng tiền và hiệu số thu chi sau thuế. Bùi Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 2007.