Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Định


Sách đã xuất bản

* Sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Ký - Xướng âm (Giáo trình giảng dạy cho hệ Trung cấp chính qui, hệ 11 năm). 1990.

2. Ký – Xướng âm trình độ 3 (Giáo trình giảng dạy cho năm thứ 8, hệ Trung cấp dài hạn). 2000.

3. Lịch sử âm nhạc Phương Đông (Giáo trình dùng cho hệ Đại học). 2004.

4. Phân tích tác phẩm âm nhạc: Phần tư liệu vang (Giáo trình dùng cho hệ Đại học). 2006.