Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Định


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã công bố (Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ).

1. Âm nhạc dân gian của tộc người Thái ở Sơn La những năm gần đây và tình hình truyền dạy. Nguyễn Bình Định. Tham luận tại Hội thảo quốc tế lần thứ 41 của ICTM, 2010; In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 41 của Hội đồng Âm nhạc truyền thống thế giới (ICTM), Hà Nội, 7-2010.

2. Đôi điều suy nghĩ về đào tạo ngành Dân tộc nhạc học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Nguyễn Bình Định. Hội thảo Quốc tế: “Giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp thế kỷ XXI và một số vấn đề về đào tạo Âm nhạc dân tộc học”, 2012.

3. Âm nhạc và múa trong lễ Pồn Pôông của người Mường ở Thanh Hóa, miền Trung Việt Nam. Nguyễn Bình Định. Tham luận tại Hội thảo quốc tế lần thứ 42 của ICTM, 2013; In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 42 của Hội đồng Âm nhạc truyền thống thế giới (ICTM), Thượng Hải, Trung Quốc, 7-2013.

4. Vấn đề quản lý, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể tại Viện Âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Bình Định. Tham luận tại Hội thảo quốc tế: “Tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể”, do Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (ICHCAP) tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, 2015.

5. Phương thức ký âm cổ truyền cho nhạc cụ dây trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Bình Định. Tạp chí Nghệ thuật và Khoa học xã hội, Đại học quốc gia Australia,   số 2, 2015.

6. Báo cáo về hội thảo quốc tế “Nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam và những hình thức nghệ thuật tương đồng trên thế giới”. Nguyễn Bình Định. Tạp chí Bảo tồn di sản văn phi vật thể (ICH Courier), ICHCAP, Hàn Quốc, Volum 23, 2015.