Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bế Trung Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Vai trò của cán bộ quản lý cấp tỉnh dưới tác động ảnh hưởng của Công nghệ thông tin (nghiên cứu trường hợp Hà Nội).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Chuyên ngành khoa học: Xã hội học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2005

Đơn vị bảo vệ: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.