Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bế Trung Anh


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài báo đã được công bố (Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ).

1. Hành vi chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản của người Tày tại một xã vùng sâu vùng xa: Yên Ninh – Phú Lương – Thái Nguyên. Tạp chí Xã hội học, 1999.

2. Vai trò của cán bộ quản lý ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin. Tạp chí Xã hội học, 2004.

3. Công nghệ thông tin – nhân tố kỹ thuật cơ bản để thực hiện đổi mới hoạt động thông tin khoa học ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lịch sử Đảng, 2004.

4. Sử dụng công nghệ thông tin để cán bộ quản lý Hà Nội làm tốt vai trò truyền thông. Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị, 2005.

5. Công nghệ thông tin đã mong muốn được đóng vai trò là công cụ và nội dung của cải cách hành chính trong 10 năm qua. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Cải cách Hành chính nhà nước ở Việt Nam. Từ góc nhìn của các nhà khoa học. H- Lao động, 2011.

6. Chính phủ điện tử - Con đường tiến tới minh bạch hóa các dịch vụ công. Tạp chí Công nghệ thông tin & Truyền thông, 2013.

7. Thách thức quản lý trong nền kinh tế tri thức. Tạp chí Tin học ngân hàng, 2013.

8. Định hình tố chất của nhà quản lý trong nền kinh tế tri thức. Tạp chí Cộng sản điện tử, 2014.

9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác và giảng dạy. Tạp chí Quản lý nhà nước, 2014.

10. Phương pháp luận đánh giá tác động các chương trình giáo dục và đào tạo. In trong: Kỷ yếu Hội thảo: Định hướng khoa học đánh giá tác động chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tây Bắc. H-Đại học Sư phạm, 2014.

11. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong tiến trình hội nhập: Một vài suy nghĩ và định hướng. Tạp chí Công thương, 2015.

12. Nền công vụ và việc định hình các giá trị xã hội. Tạp chí Quản lý nhà nước, 2016.

13. Phát triển công nghệ xanh ở các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập. In trong: Quản lý chiến lược mục tiêu phát triển bền vững, cách tiếp cận tư duy khoa học hệ thống và điều khiển học – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. NBX Hải Phòng, 2016.

14. Database Design for E-Governance Application: a Framework for the Management Information Systems of the Vietnam Committee for Ethnic Minority Affairs. In trong: Kỷ yếu hội thảo Quốc tế, Afganistan, 2017.

15. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc. In trong: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia, 2017.