Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hữu Châu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Tính cụ thể và tính trừu tượng của từ và từ tiếng Việt.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học:

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1980

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.


close

Thông báo