Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hữu Châu


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:  100 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 11 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).