Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hữu Châu


Các bài báo nghiên cứu

* 30 bài viết nghiên cứu đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Trường từ vựng ngữ nghĩa và hiện tượng đồng nghĩa, trái nghĩa. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1973.

2. A propos du système lexical de la langue Vietnamienne. Études Vietnamienne, No 40, 1975.

3. Thí nghiệm liên tưởng và những hệ thống về ngữ nghĩa. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1977.

4. Trường từ vựng và hiện tượng nhiều nghĩa. Báo cáo tại Hội nghị Ngôn ngữ học các trường đại học lần thứ nhất, 1977.

5. Cách xử lý những hiện tượng trung gian trong ngôn ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1979.

close

Thông báo