Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Nhự


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản(Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Thống kê công nghiệp (Sách chuyên khảo). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H – Khoa học và Kỹ thuật, 1995.

2. Thống kê doanh nghiệp (Giáo trình). Đồng tác giả. H - Giáo dục, 1996; Tái bản có bổ sung: H - Thống kê, 1999; H – Lao động  - Xã hội, 2002.

3. Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp ở Việt Nam (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. H - Chính trị Quốc gia, 1999.

4. Phân tích hoạt động kinh doanh (Giáo trình dùng cho hệ đại học chính quy, tại chức và từ xa ngành kế toán và QTKD). Nguyễn Công Nhự (Đồng tác giả). H - Thống kê, 2001; Tái bản có bổ sung: 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010.

5. Thống kê công nghiệp (Giáo trình). Nguyễn Công Nhự (Chủ biên). H - Thống kê, 2002; Tái bản có bổ sung, 2004.

6. Vấn đề phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện (Sách chuyên khảo). Nguyễn Công Nhự (Chủ biên). H - Thống kê, 2003.

7. Dự đoán tình hình phát triển công nghiệp Việt Nam: Lý thuyết, triển vọng và giải pháp (Sách chuyên khảo). Nguyễn Công Nhự (Chủ biên). H - Thống kê, 2004.

8. Thống kê doanh nghiệp (Giáo trình - Nội dung theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn và Hội đồng thẩm định giáo trình trường Đại học KTQD). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H - Thống kê, 2004; Tái bản có bổ sung: 2005, 2007, 2009.

9. Thống kê kinh doanh (Giáo trình). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H - Thống kê, 2004.

10. Thống kê doanh nghiệp (Giáo trình dùng cho hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H -  Giáo dục, 2008.

11. Lý thuyết thống kê (Giáo trình dùng cho hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H -  Giáo dục, 2008; Tái bản có bổ sung, 2012.

12. Thống kê doanh nghiệp (Giáo trình dùng cho hệ cao đẳng và đại học khối kinh tế). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H -  Giáo dục, 2009.

13. Nguyên lý thống kê kinh tế (Giáo trình dùng cho hệ cao đẳng và đại học khối kinh tế). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). H -  Giáo dục, 2012.

14. Nguyên lý thống kê kinh tế (Giáo trình dùng cho hệ đại học chính quy, tại chức và từ xa ngành Ngân hàng-Tài chính). Nguyễn Công Nhự (Đồng chủ biên). Lưu hành nội bộ Viện Đại học Mở, 2012.

15. Phân tích tài chính doanh nghiệp (Giáo trình dùng cho hệ đại học từ xa ngành Ngân hàng-Tài chính). Nguyễn Công Nhự (Chủ biên). Lưu hành nội bộ Viện Đại học Mở, 2014.

16. Học liệu điện tử môn Phân tích tài chính doanh nghiệp (Tài liệu dùng cho hệ đại học từ xa ngành Ngân hàng-Tài chính). Nguyễn Công Nhự (Chủ biên). Lưu hành nội bộ Viện Đại học Mở, 2014.

17. Học liệu điện tử môn Nguyên lý thống kê kinh tế (Tài liệu dùng cho hệ đại học từ xa ngành Ngân hàng-Tài chính). Nguyễn Công Nhự (Chủ biên). Lưu hành nội bộ Viện Đại học Mở, 2014.

close

Thông báo