Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Nhự


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Hệ thống chỉ tiêu thông tin phục vụ quản lý kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Thống kê

Người hướng dẫn: PGS.PTS Nguyễn Thiệp & PGS.TS Nguyễn Cao Thường.

Năm bảo vệ: 1992

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.


close

Thông báo